Ψάχνει Συγκοινωνιολόγους το Υπουργείο Μεταφορών - Μισθολογική κλίμακα μέχρι Α12

Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας και αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 18 Απριλίου.

Τέσσερις Συγκοινωνιολόγους ψάχνει για να εργοδοτήσει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων .

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), άρθρο 4(2)(δ), που αφορά εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, προκύπτει ανάγκη για απασχόληση τεσσάρων (4) Εκτελεστικών Μηχανικών (Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολογίας) για κάλυψη αναγκών στελέχωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Συνοχής (Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.) του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Η απασχόληση αφορά κάλυψη αναγκών στην έδρα του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας.

Οι ανάγκες αφορούν συνολικά τέσσερις (4) Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολογίας) ως ακολούθως:

(α) Ένας (1) Εκτελεστικός Μηχανικός (Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολογίας) για έργα της Πολιτικής Συνοχής (Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.) για μέγιστη περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029 ή ενωρίτερα μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης.

(β) Τρεις (3) Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολογίας) για έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για μέγιστη περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 ή ενωρίτερα μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης.

Οι υπό αναφορά θέσεις προκηρύσσονται διότι έχει εξαντληθεί ο πίνακας με τους επιλέξιμους υποψηφίους για τις ταυτόσημες θέσεις, όπως αυτές είχαν προκηρυχθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Φεβρουαρίου 2022 (Αρ. 126).

Ο κατάλογος με τους επιλέξιμους υποψηφίους θα ικανοποιήσει τις ανάγκες που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και τυχόν θέσεις που θα κενωθούν από την προηγούμενη προκήρυξη. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα σε σχέση με τις θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών (Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολογίας) έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Ετοιμάζει συγκοινωνιακές μελέτες, περιλαμβανομένων, μελετών εκτίμησης κυκλοφοριακών επιπτώσεων, μελετών μοντελοποίησης και αξιολόγησης χωρητικότητας δικτύων μεταφορών, στρατηγικών κυκλοφοριακών μελετών- μελετών Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας.

(β) Ετοιμάζει συγκοινωνιακές μελέτες, περιλαμβανομένων, των λεπτομερών ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφοράς.

(γ) Συλλέγει και επεξεργάζεται κυκλοφοριακά, χωρομετρικά και περιβαλλοντικά στοιχεία / δεδομένα

(δ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει μελέτες που εκπονούνται από ιδιώτες Μελετητές και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς.

(ε) Επιβλέπει σχετικές κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο στον τομέα ευθύνης του και υποστηρίζει την υλοποίησή τους ή/και το έργο των ορισμένων Μηχανικών Έργου και Συντονιστή Μελετών Έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής.

(στ) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει προσωπικό χαμηλότερης ιεραρχικής βαθμίδας.

(ζ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(η) Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και ετοιμάζει τις προβλεπόμενες εκθέσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση του έργου και επεξεργάζεται στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πολιτική Συνοχής και Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας).

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.

(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.

(3) Ανεξάρτητο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Συγκοινωνιολογία επιπέδου Master. Εναλλακτικά αποδεδειγμένη πείρα τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών σε καθήκοντα Συγκοινωνιολόγου.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(5) Πρόσθετο μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης (συγκοινωνιολογία) ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 3(3)), θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους-

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Ευθυμία Ομήρου στα τηλέφωνα 22806521/ 22806785. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.).

Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός τους κτλ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας στην Πολιτική Μηχανική (Συγκοινωνιολογία) που απαιτείται.

Ειδικά όσον αφορά την πείρα σε μελέτες, μπορεί να ζητηθεί να υποβληθούν αντίγραφα των μελετών που να αποδεικνύουν την σχετική πείρα. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου θα απαιτείται όταν και εφόσον προσφερθεί σε αιτητή μια από τις διαθέσιμες θέσεις και θα πρέπει να κατατεθεί πριν την ενεργοποίηση του προσφερόμενου Συμβολαίου.

Πείρα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον ή κατώτερης βαθμίδας θέσεις δεν προσμετρείται για σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης.

Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία.

Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, 3ος όροφος, στο Γραφείο αρ. 316 της κας Ευθυμίας Ομήρου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Τρίτη, 18 Απριλίου 2023. Στην αίτηση ή/ και στην επιστολή να αναφέρονται τα ακόλουθα: «Αίτηση για την θέση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ)». ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πρόσθετο Μεταπτυχιακό/Master πέραν του απαιτούμενου σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (συγκοινωνιολογία)

2 Η κατοχή πέραν του ενός πρόσθετου σχετικού Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη. Μεταπτυχιακή πείρα σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (συγκοινωνιολογία) πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης που αναφέρεται στη παράγραφο 3(3), ή πέραν του απαιτούμενου Μεταπτυχιακού στη Συγκοινωνιολογία. 1-10 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε χρόνια.

Σημείωση 1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα:

(α) Ο χρόνος της πείρας σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (συγκοινωνιολογία).

(β) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

Σημείωση 2: Η προσφορά εργοδότησης θα γίνεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και θα προσφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας αυτές με τη μεγαλύτερη διάρκεια ανάλογα με τη σειρά κατάταξης των αιτητών του δημοσιευμένου καταλόγου που εκπληρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής συμβολαίου μεγαλύτερης διάρκειας, θα γίνεται προσφορά της θέσης σε υφιστάμενους εργοδοτουμένους του καταλόγου με συμβόλαιο μικρότερης διάρκειας ή στους αιτητές του καταλόγου, πάντα με βάση της σειρά κατάταξης του δημοσιευμένου καταλόγου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ