Το ΧΑΚ αναστέλλει την διαπραγμάτευση των μετοχών 7 εταιρειών

7 εταιρείες θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Την συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών 7 εταιρειών ανακοίνωσε το ΧΑΚ λόγω μη συμμόρφωσης με συνεχείς τους υποχρεώσεις ενώ με σήμανση θα παρουσιάζονται στο Χρηματιστήριο άλλες 6 εταιρείες λόγω μη υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου:

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Σεπτεμβρίου 2022) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη NEA Αγορά του ΧΑΚ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, ως προβλέπεται από το Άρθρο 142 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και την Παράγραφο 5.2.4.2 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), ανακοινώνει ότι οι ακόλουθες εταιρείες δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης (30/6/2022):

 1. Toriase Public Company Ltd
 2. P.G. Economides Properties Plc
 3. D&S Anastopoulos S.A.
 4. Mr. Pengu Public Company Ltd
 5. The Cyprus Development Bank Public Company Ltd
 6. Intraware Investments Public Ltd
 7. C.O. Opportunity Energy Public Company Ltd
 8. FOS Holdings Plc
 9. G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd
 10. ALL Invest Securities Ltd
 11. Pandora Consultancy Services Plc
 12. Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων
 13. The Reputation Exchange Plc

Ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (30/6/2022) των πιο πάνω εταιρειών, το Χρηματιστήριο, με βάση την Παράγραφο 2.2.6(Α)(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου 01/2018, 02/2018, ημερομηνίας 23/1/2018), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

(Α) Την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών από την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022:

 1. Toriase Public Company Ltd
 2. P.G. Economides Properties Plc
 3. D&S Anastopoulos S.A.
 4. Mr. Pengu Public Company Ltd
 5. The Cyprus Development Bank Public Company Ltd

(Β) Τη συνέχιση παρουσίασης με σήμανση (Σ) στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Intraware Investments Public Ltd.

(Γ) Τη συνέχιση υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών, ως εμφανίζονται πιο πάνω με αρίθμηση από 7 μέχρι 13, εφόσον οι εν λόγω τίτλοι είναι ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω μη συμμόρφωσης με άλλες συνεχείς τους υποχρεώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ