Κομισιόν: Έκλεισε διαδικασία επί παραβάσει κατά Κύπρου για φορολογία

Αναφορικά με τα εθνικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής και την οδηγία για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών εντός της ΕΕ

Το κλείσιμο διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Κύπρου και ακόμα δύο χωρών αναφορικά με τα εθνικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής και την οδηγία για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών εντός της ΕΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κομισιόν στο πλαίσιο της δέσμης παραβάσεων Σεπτεμβρίου.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης πως αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο βήμα στη διαδικασία επί παραβάσει, πριν την προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ) μεταξύ άλλων και στην Κύπρο όσον αφορά την υποχρέωση επικαιροποίησης στους χάρτες που καταγράφουν κινδύνους πλημμύρας και όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο πακέτο η Κομισιόν ανακοίνωσε πως παραπέμπει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της ΕΕ για την υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων, σε συνέχεια της διαδικασίας επί παραβάσει που είχε ξεκινήσει το 2020 κατά της Μάλτας και της Κύπρου. Η διαδικασία για την Κύπρο παραμένει ανοιχτή.

Φοροαποφυγή και επίλυση φορολογικών διαφορών

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την περάτωση διαδικασιών επί παραβάσει κατά Κύπρου [INFR(2019)0168· INFR(2021)2094], Τσεχίας [INFR(2021)2051] και Ισπανίας [INFR(2019)0198], σε συνέχεια της κοινοποίησης εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες κατά πρακτικών φοροαποφυγής, της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες.

Επικαιροποιημένοι χάρτες κινδύνων πλημμύρας

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης πως καλεί με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης την Κύπρο [INFR(2021)2253], καθώς και τη Βουλγαρία [INFR(2021)2249], την Ελλάδα [INFR(2021)2254], τη Λιθουανία [INFR(2021)2250], τη Ρουμανία [INFR(2021)2251] και τη Σλοβακία [INFR(2021)2252] να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Οι χάρτες θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια. Όπως αναφέρεται, οι φετινές πλημμύρες στη Βουλγαρία και οι καταστροφικές πλημμύρες σε Γερμανία και Βέλγιο τον Ιούλιο του 2021 καταδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία που έχει η αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ υπενθυμίζεται πως οι πλημμύρες μπορούν επίσης να απελευθερώσουν ρύπους που είναι αποθηκευμένοι στο έδαφος.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Κομισιόν τις επικαιροποιήσεις στους χάρτες επικινδυνότητας μέχρι τις 22 Μαρτίου. Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη Λιθουανία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία. Καθώς τα εν λόγω έξι κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν εγκρίνει επικαιροποιημένους χάρτες, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθεση περίπτωση, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόσπαση οδηγών μεταξύ κρατών μελών 

Αιτιολογημένες γνώμες στάλθηκαν επίσης στην Κύπρο [INFR(2022)0198], στην Κροατία [INFR(2022)0222], στην Ιταλία [INFR (2022)0231], στο Λουξεμβούργο [INFR (2022)0235], στη Μάλτα [INFR (2022)0240], στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)0243], στην Πορτογαλία [INFR(2022)0251] και στη Σλοβενία [INFR(2022)0260], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Οι εν λόγω κανόνες διασφαλίζουν ότι οι αποσπασμένοι οδηγοί λαμβάνουν τις αποδοχές του κράτους μέλους υποδοχής για την περίοδο της απόσπασής τους. Προβλέπουν επίσης κλειστό κατάλογο διοικητικών απαιτήσεων για τις εταιρείες που αποσπούν οδηγούς σε άλλο κράτος μέλος, και εναρμονίζουν τα μέτρα επιθεώρησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2022 να ενημερώσουν για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Μετά την αποστολή της αιτιολογημένης γνώμης, τα εν λόγω οκτώ κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ