Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Αντικρίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον

«Επενδύουµε σταθερά στην έρευνα και παράγουµε νέα γνώση αιχµής, µε εξωστρέφεια και διεθνή αναγνώριση, εισάγοντας νέα Προγράµµατα Σπουδών»

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας, τα Πανεπιστήμια, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπισή της, εφάρμοσαν εναλλακτικές μεθόδους για τη συνέχιση της διδακτικής και ερευνητικής λειτουργίας τους εξ αποστάσεως, κάνοντας πλήρη χρήση των ψηφιακών υποδομών τους και των σύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

H όλη διαδικασία υπήρξε αποτέλεσμα συνεχούς διαβούλευσης και της σύμπλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων με τους θεσμικούς φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πολιτείας, τον Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (∆ΙΠΑΕ) και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Έχοντας πλέον πετύχει τη θεσμική θωράκιση και επιχειρησιακή αξιοπιστία των εναλλακτικών τρόπων παροχής εκπαίδευσης και έχοντας ολοκληρώσει παράλληλα με επιτυχία τη διαδικασία μετατροπής της συμβατικής ακαδημαϊκής λειτουργίας σε εξ αποστάσεως μορφή –γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η λειτουργία ενός Πανεπιστημίου δεν εξαντλείται μόνο στην παροχή διδασκαλίας, αλλά περιλαμβάνει ευρύτερη παροχή υπηρεσιών προς τη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως ερευνητικών, διοικητικών, γραμματειακών, οικονομικών, υποστηρικτικών ηλεκτρονικών λειτουργιών, βιβλιογραφικών κλπ.– σε περίπτωση οποιουδήποτε αρνητικού σεναρίου σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας τον Σεπτέμβριο, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνολική λειτουργία μας σε ηλεκτρονική και εικονική εξ αποστάσεως μορφή.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε σχέση με την κρίση της πανδημίας και τις συνέπειές της σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε πλήρη συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με τους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Κύπρο και Ελλάδα και με αποκλειστικό γνώμονα την υγεία και ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τη θεσμική θωράκιση των απονεμομένων τίτλων σπουδών του Πανεπιστημίου, προχωρήσαμε άμεσα σε σημαντικές δράσεις ευθύνης και συνέπειας.

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ολοκλήρωσε το σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και τις τελικές εξετάσεις, σύμφωνα με το αρχικό ακαδημαϊκό ημερολόγιό του, ενσωματώνοντας στη διαδικασία των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων μεθόδους και κριτήρια ποιότητας ανταποκρινόμενα στα διεθνή ποιοτικά πρότυπα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (∆ΙΠΑΕ).

ΦΡΟΝΤΙΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Στο campus του Πανεπιστημίου παρέμειναν κατά τη διάρκεια του lockdown φοιτητές κυρίως από χώρες εκτός Ε.Ε., για τους οποίους υπήρξε αυξημένη φροντίδα και ιδιαίτερη ακαδημαϊκή και ψυχολογική συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και συνεχής ενημέρωση για τις όποιες εξελίξεις.

Επομένως, είμαστε έτοιμοι, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, υπό τις οδηγίες της Πολιτείας και με την ετοιμότητα των εσωτερικών μας υπηρεσιών, να προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη και βοήθεια σε όλους τους φοιτητές μας που προέρχονται από χώρες εντός ή εκτός Ε.Ε. 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Οι επενδύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές υποδομές του, στην ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, στην εναρμόνιση των Προγραμμάτων Σπουδών του μέσω της αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης με βέλτιστα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, καθώς και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του άριστου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του, διασφάλισαν τη δυνατότητα να συνεχίσει την εκπαιδευτική αποστολή του κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ παράλληλα στήριξε και ενδυνάμωσε την κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινωνίας και την οικονομική δραστηριότητα κατά τη δύσκολη αυτή στιγμή για τον τόπο μας.

Επίσης, η περαιτέρω αξιοποίηση και η θεσμική θωράκιση της εξ αποστάσεως και της μεικτής (blended) εκπαίδευσης αποτελούν προκλήσεις που καλούμαστε όλοι, Ιδρύματα, Πολιτεία και κοινωνία, να αντιμετωπίσουμε για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αλλά και ενδεχομένως για τον μέλλοντα χρόνο.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ

Όσον αφορά τους ξένους φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, η εικόνα είναι ακόμα ασαφής. Συνεχίζει να υφίσταται μια αυξημένη τάση εγγραφής φοιτητών από τη διεθνή κοινότητα εκτός Ε.Ε., κυρίως σε προγράμματα αιχμής νέας γνώσης, καθώς και επικοινωνία από Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού για τη διερεύνηση της δυνατότητας συνέχισης των σπουδών τους σε γηγενή Πανεπιστήμια (έχει ήδη δημιουργηθεί από τον Φορέα ∆ΙΠΑΕ το θεσμικό πλαίσιο), αλλά πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού έχουν ήδη αναμορφώσει και συμπεριλάβει στα προγράμματά τους εναλλακτικούς εξ αποστάσεως τρόπους εκπαίδευσης.

Εν κατακλείδι, η προσωπική ασφάλεια και υγεία, καθώς και η αξιόπιστη παροχή ακαδημαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι υποψήφιοι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα επιλέξουν Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για την έναρξη ή συνέχιση των τριτοβάθμιων σπουδών τους.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

με γνώμονα την προσιτή αριστεία σε γνωστικά πεδία αιχμής γνώσης και καινοτομίας, την ακαδημαϊκή αρτιότητα και πάνω απ’ όλα την ευαισθησία για τους φοιτητές του, το Πανεπιστήμιο αντικρίζει με αισιοδοξία το μέλλον, στηριζόμενο σε συγκεκριμένους στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης. Πέρα από τα γνωστά και καταξιωμένα Προγράμματα Σπουδών της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών, επενδύουμε σταθερά στην έρευνα και παράγουμε νέα γνώση αιχμής, με εξωστρέφεια και διεθνή αναγνώριση, εισάγοντας νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και του νέου εθνικού γεωπολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος. Τα Προγράμματα αυτά πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019 και λειτουργούν από την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, όπως το Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, το Πρόγραμμα ∆ιεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική & Ασφάλεια, το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτικές και ∆ιακυβέρνηση, το Πρόγραμμα Ποινική ∆ικαιοσύνη και Οικονομικό Έγκλημα, το Πρόγραμμα στη ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης και τα Προγράμματα στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και το Ψηφιακό Marketing.

Η αυξημένη ανάγκη διασύνδεσης των Προγραμμάτων Σπουδών και της πρωτογενούς έρευνας με την αγορά εργασίας για τη δημιουργία και παροχή εφαρμοσμένης γνώσης δεν προκύπτει πλέον μόνο από τις κατευθύνσεις της Bologna, αλλά και από την αυξημένη ευθύνη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη νέα ψηφιακή εποχή για την καλλιέργεια ψηφιακών ικανοτήτων και τη βελτίωση των υποστηρικτικών δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και μελλοντικών εργαζομένων.

Δρ Ανδρέας Μολέσκης - Διευθυντής Διοίκησης και Οικοονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις

Ποια είναι η επόμενη μέρα για το Πανεπιστήμιο στη μετά COVID-19 εποχή; Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες και οι σχεδιασμοί σας;

Ο κύριος επιχειρησιακός στόχος του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου για συνεχή αναβάθμιση των στρατηγικών υποδομών και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό διασφάλισε τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου να συνεχίσει την παροχή αξιόπιστης και ποιοτικής εκπαίδευσης κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο. Η απρόσκοπτη λειτουργία του και η online παροχή του συνόλου των υπηρεσιών του ανέδειξαν το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου σε νησίδα κοινωνικής σταθερότητας και ασφάλειας για την τοπική κοινωνία της Πάφου, καθώς και αξιόπιστης ακαδημαϊκής αριστείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για την προσπάθεια ανάταξης των συνεπειών της πανδημίας το επόμενο διάστημα στον τόπο μας.

Λέγεται πως μέσα από μια κρίση προκύπτουν και ευκαιρίες. Ποιες ευκαιρίες είδατε να προκύπτουν για το Πανεπιστήμιο αλλά και γενικότερα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο;

Όπως παραδεχόμαστε όλοι, πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Τα διακυβεύματα της επόμενης μέρας αφορούν την αντοχή της κοινωνίας και της οικονομίας να ανακάμψουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισής της. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μαζί με τα άλλα Πανεπιστήμια, ανέδειξαν τη σημασία της λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κυπριακή ∆ημοκρατία ως μοχλού κοινωνικής συνοχής, οικονομικής σταθερότητας, διεθνοποίησης και αναπτυξιακής προοπτικής για τον τόπο μας. Τέλος, η ετοιμότητα απόκρισης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία οφείλουν να προσφέρουν στη φοιτητική τους κοινότητα, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία την οποία υπηρετούν, καινοτομία στη γνώση, στην ακαδημαϊκή έρευνα και στην επιστημονική πρωτοπορία.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Ι∆ΡΥΣΗ: 2010 

ΣΧΟΛΕΣ: 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: 46 

ΑΤΟΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 57 

ΑΤΟΜΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 227 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 2.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ