ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Στρατηγική δέσμευση η προσφορά στην κοινωνία και στον συνάνθρωπο

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έχει δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και την κουλτούρα, που επιτρέπουν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όχι μόνο να γίνονται αποδεκτές από τους εμπλεκόμενους αλλά και να ευδοκιμούν, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί προτεραιότητα της Αναπτυξιακής Πολιτικής και Στρατηγικής της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ. Είναι απολύτως ενσωματωμένη στην επιχειρησιακή στρατηγική και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Οργανισμού. Έχοντας δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, σε αξίες, όπως είναι η βιωσιμότητα, η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στον συνάνθρωπο και η ισότητα, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έχει δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και την κουλτούρα, που επιτρέπουν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όχι μόνο να γίνονται αποδεκτές από τους εμπλεκόμενους αλλά και να ευδοκιμούν, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για δράσεις που δεν αφορούν απλώς την εφαρμογή του νομικού πλαισίου αλλά στοχεύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο περιβάλλον και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά τη διάδραση με αυτά.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ αναπτύσσεται στους πυλώνες: Περιβάλλον, Κοινωνία, Εργασιακό Περιβάλλον, εκπληρώνοντας τους επιμέρους στόχους αυτών, ως εμφανίζονται ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων: Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Ευθύνης, βάσει και του προτύπου ISO 14001 που διατηρούμε, εφαρμόζουμε κατά γράμμα τη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων του νοσοκομείου, που λόγω του τομέα δραστηριοποίησής μας, κύριο είδος αποβλήτου που παράγεται είναι τα ιατρικά απόβλητα.

Κάθε νοσοκομείο αποτελεί έναν μεγάλο παραγωγό όλων των ειδών αποβλήτων, όπως είναι τα οικιακά απόβλητα νοσοκομειακού τύπου, τα ιατρικά μολυσματικά απόβλητα, τα ιατρικά τοξικά απόβλητα, πλαστικό, χαρτί, ακτινογραφικό φιλμ, διαφόρων ειδών και τύπων μπαταρίες και φλωρέντζες, αιχμηρά και γυάλινα απόβλητα, ακόμη και ηλεκτρικές συσκευές.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας του νοσοκομείου έχει ετοιμάσει λεπτομερές εγχειρίδιο με το κάθε είδος αποβλήτου που παράγει το νοσοκομείο, αναλύοντας τη ροή του κάθε αποβλήτου από την προμήθεια στη χρήση, την ορθή διαλογή, παραλαβή από αδειοδοτημένο διαχειριστή και τελική απόρριψη. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί σχετικό διάγραμμα ροής αποβλήτων, που περιλαμβάνει όλους τους τύπους αποβλήτων που παράγει το νοσοκομείο, βάσει των δραστηριοτήτων του. Το διάγραμμα ροής αποβλήτων είναι υπό συνεχή επικαιροποίηση, βάσει των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κλινική, των νέων μεθόδων απόρριψης και των νομοθετικών τροποποιήσεων, και αποτελείται από 158 διαφορετικά είδη αποβλήτων διαφόρων κατηγοριών.

Τηρείται, επίσης, αρχείο καταγραφής ποσοτήτων του κάθε τύπου αποβλήτου, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και αυτών που προκύπτουν από τους δίσκους φαγητού των ασθενών, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και, στο σημείο που καθίσταται εφικτό, τη μείωση αυτών.

Παράλληλα, το προσωπικό του νοσοκομείου εκπαιδεύεται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στη διαχείριση όλων των τύπων αποβλήτων που παράγονται στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης, στην οποία το προσωπικό έχει πρόσβαση και υποχρεούται στην παρακολούθηση εκπαιδεύσεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, έχοντας θέσει ως στρατηγική δέσμευσή της την προσφορά στην κοινωνία και στον συνάνθρωπο, σχεδιάζει σε ετήσια βάση δράσεις που αφορούν την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, χορηγικά προγράμματα σε δράσεις που υλοποιούνται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ενώ, ταυτόχρονα, επενδύει και στηρίζει τις τέχνες, την εκπαίδευση και την καινοτομία.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:

• Σύναψη συνεργασίας με την εφαρμογή AbleBook, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία και στοχεύει στην προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους στην υγεία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ συμβάλλει ως διαχρονικός χορηγός σε εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για μια κοινωνία προσβάσιμη σε όλους.

• Διοργάνωση, σε ετήσια βάση, ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με ελεύθερη είσοδο, για τη μητρότητα και τον μητρικό θηλασμό.

• Διοργάνωση ημέρας εθελοντικής αιμοδοσίας, τρεις φορές ετησίως.

• Ετήσια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

• Ετήσια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγεία των ανδρών και τον καρκίνο του προστάτη, στο πλαίσιο του κινήματος Movember.

• Ετήσια εκστρατεία ενημέρωσης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, με διοργάνωση ημερίδας και με χορήγηση δωρεάν εξετάσεων καρκινικών δεικτών.

• Στενή συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, για θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία στον τομέα της υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη διαβητολόγου και νοσηλευτών στο Παρατηρητήριο, όπου έγινε ενημέρωση για τον διαβήτη, την πρόληψη και την αντιμετώπισή του και παρασχέθηκε δωρεάν έλεγχος πίεσης και σακχάρου σε όλους τους παρευρισκόμενους.

• Επιχορήγηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ).

• Χορηγία στήριξης επιμορφωτικών ημερίδων και ενεργειών προβολής και ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα της υγείας.

• Σύναψη συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, με στόχο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έχει ιδρύσει το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ», το οποίο έχει εγγραφεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών τον Σεπτέμβριο του 2014 ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και έχει ξεκινήσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του τον Μάρτιο του 2015.  Ο σκοπός σύστασης του Ιδρύματος συνοψίζεται ως ακολούθως:

- Υποτροφίες σε σπουδαστές επαγγελμάτων υγείας

- Παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορους ασθενείς

- Διοργάνωση ερευνητικών εργασιών με θέμα την υγεία

- Διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα υγείας

Το Ίδρυμα έχει στηρίξει άπορους ασθενείς, με ποσά που ξεπερνούν τις €120.000 κατά τα τελευταία  χρόνια.

Ταυτόχρονα, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ ενισχύει με εισφορές συνδέσμους ευάλωτων ομάδων. Ενδεικτικά, αναφέρονται ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Τυφλών, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Λεμεσού, το Κέντρο για άτομα με νοητική στέρηση «Απόστολος Παύλος», το «Ιωάννειο» Σωματείο για παιδιά με αυτισμό, η Αθλητική Ομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων, ο ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος, η Σχολή Κωφών καθώς και Μαραθώνιοι για φιλανθρωπικούς σκοπούς, με διάθεση ασθενοφόρου και νοσηλευτικού προσωπικού.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίσες ευκαιρίες για όλους: Η ισότητα των δύο φύλων δεν αποτελεί μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και απαραίτητο θεμέλιο για έναν λειτουργικό και βιώσιμο επιχειρησιακό κόσμο, μακριά από διακρίσεις. Με τις γυναίκες να κατέχουν το 72% του συνολικού εργατικού δυναμικού του Οργανισμού μας, κατέστη δυνατή η πιστοποίηση της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ ως «Εργοδότης Ισότητας», από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη δέσμευση/πολιτική, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ανισοτήτων και ανισορροπιών μεταξύ φύλων στην εργασία. Επιπλέον, για τη διαμόρφωση και προώθηση της εν λόγω πολιτικής, συστάθηκε επιτροπή ισότητας, που επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την ίση μεταχείριση του προσωπικού, σε ό,τι αφορά μισθούς, προαγωγές, προσλήψεις καθώς και πιθανές περιπτώσεις διακρίσεων ανάμεσα σε εργαζομένους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, ως εργοδότης Ίσων Ευκαιριών και με έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία, έχει εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομα με αναπηρία, στηρίζοντας τις ίσες ευκαιρίες προς όλους.

Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη: Για την Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, τα 550 άτομα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η επιχειρησιακή στρατηγική του Οργανισμού έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύει αυτό το «πλεονέκτημα», επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξή του.

Εντός του 2023, έχουν υλοποιηθεί πέραν των 32 ενδοεπιχειρησιακών και πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων, με συμμετοχή άνω των  200 εργαζομένων. Παράλληλα, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ καλύπτει τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές εργαζομένων της, με στόχο να τους δοθεί η ευκαιρία επαγγελματικής ανέλιξης και αυτοανάπτυξης.

Συμφιλίωση επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής: Η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί σημαντικό μέλημα του Οργανισμού, στοχεύοντας στην προώθηση ενός ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας.

Συγκεκριμένα, παρέχονται στους εργαζομένους τα ακόλουθα ωφελήματα:

• Ευέλικτο ωράριο εργασίας, ως προς την ώρα προσέλευσης στην εργασία

• Ευέλικτο ωράριο σε περιπτώσεις μητρότητας

• Άδεια μετ’ απολαβών σε περιπτώσεις πατρότητας

• Εργασία από το σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό

• Παροχή αποστειρωμένου δωματίου, για εργαζόμενες μητέρες που επιθυμούν την έκχυση γάλατος κατά τις ώρες εργασίας τους

• Παροχή δώρου σε νέες μητέρες, με τη μορφή δωροεπιταγής

• Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων σε ξενοδοχείο

• Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (Χοροεσπερίδα) για το σύνολο του προσωπικού

• Δώρα για τη Γιορτή του Πατέρα σε όλους τους πατέρες του προσωπικού

• Δώρα για τη Γιορτή της Γυναίκας σε όλες τις γυναίκες του προσωπικού

• Δώρα κατά την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό

• Δώρα κατά την Παγκόσμια Ημέρα των Μαιών σε όλες τις μαίες

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ

Στην πορεία υλοποίησης του οράματος της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ, να διατηρήσει την ηγετική της θέση ως αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι αξίες του Οργανισμού παραμένουν σταθερές, χωρίς καμία παρέκκλιση, και αυτές είναι:

- Σεβασμός

- Ηθική

- Συμπονετική φροντίδα

- Ομαδική εργασία

- Ποιότητα

Αυτές οι αξίες καθοδηγούν κάθε μας δράση, συμπεριλαμβανομένης και της στρατηγικής μας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το μότο μας είναι «Ανάπτυξη του Οργανισμού, μέσα από τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού». 

Όλοι όσοι εργάζονται στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ συμβάλλουν και στηρίζουν τις δράσεις ΕΚΕ του Οργανισμού. Η ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι διατμηματική. Αποτελείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Ποιότητας, με κύρια αρμοδιότητα τον πυλώνα του Περιβάλλοντος, από την Υπεύθυνη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητα θέματα που αφορούν στο Εργασιακό Περιβάλλον και από τη Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ, για θέματα που αφορούν τους πυλώνες της Κοινωνίας και άλλων κοινωφελών δράσεων. Σαφώς, και τα τρία στελέχη υποστηρίζονται για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων από τα τμήματά τους.

Εταιρικό Προφίλ

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 1983 στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, ενώ υποδέχθηκε τους πρώτους ασθενείς το 1987. Εδώ και 36 χρόνια, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με γνώμονα πάντα τον ασθενή, εφαρμόζοντας τα πλέον προηγμένα και επιστημονικά αποδεδειγμένα ιατρικά πρωτόκολλα και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ, προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών της στους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Η διοίκηση της Πολυκλινικής έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, που περιλαμβάνει τις πλέον καταξιωμένες διεθνείς διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 15189:2012, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, CHKS, Cyber Essentials Plus). Βάσει αυτών, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι σε θέση να διασφαλίσει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ιατρικών-νοσηλευτικών και φιλοξενίας-εξυπηρέτησης, στο πλέον ασφαλές περιβάλλον, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους ασθενείς και συνεργάτες ιατρούς.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων

• Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού

• Επιχορήγηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων (ΚΥΚΠΕΕ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Σύναψη συνεργασίας με την εφαρμογή AbleBook

  Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για:

• Μητρότητα και το μητρικό θηλασμό

• Καρκίνο του μαστού

• Καρκίνο του προστάτη (Movember)

• Διοργάνωση ημερίδας, με χορήγηση δωρεάν εξετάσεων καρκινικών δεικτών

• Στενή συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας

• Σύναψη συνεργασίας με πανεπιστήμια για έρευνα και καινοτομία

ΥΓΕΙΑ

• Υποτροφίες σε σπουδαστές επαγγελμάτων υγείας

• Παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορους ασθενείς

  Στηρίζουμε:

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Τυφλών

• Κοινωνικό Παντοπωλείο Λεμεσού

• Κέντρο για άτομα με νοητική στέρηση «Απόστολος Παύλος»

• «Ιωάννειο» Σωματείο Στήριξης Παιδιών με Αυτισμό και Οικογένειας

• Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία

• ΠΑΣΥΚΑΦ

• Αντικαρκινικός Σύνδεσμος

• Σχολή Κωφών

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

• Πιστοποίηση ως «Εργοδότης Ισότητας»

• Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε επίσης: ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Διαχρονικά στο πλευρό της κυπριακής κοινωνίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ