Νέα Συνεργασία ανάμεσα σε ΧΑΚ και Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

O Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) συνεργάζονται με σκοπό τη συμμόρφωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Settlement Discipline (SDR) και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του ΧΑΚ ως Investor CSD

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧGroup) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου συνεργασίας που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση του ΧΑΚ στον Κανονισμό Settlement Discipline από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και τη διαμόρφωση υποδομής σε συμμόρφωση στον κανονισμό CSDR για την πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών Investor CSD.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει εργαστεί μαζί με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προκειμένου να αναβαθμίσει την προσφερόμενη πλατφόρμα Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης που χρησιμοποιούν και οι δύο Οργανισμοί ως μέρος της Κοινής Πλατφόρμας, καθώς και συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του αναφορικά με θέματα συμμόρφωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας που προκύπτουν από τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πέραν από τον ρόλο του ως Issuer CSD το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) θα μπορεί πλέον να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του μέσω της λειτουργικότητας Investor CSD που υποστηρίζει διακανονισμό, καταχώριση και διαχείριση τίτλων για dual-listed και αλλοδαπές αξίες. Η υποστήριξη των dual-listed ΕΜΤΝ της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια πρώτη απτή εφαρμογή.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε: Η μακροχρόνια συνεργασία με το ΧΑΚ η οποία σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας το 2006, συνεχίζει να παρέχει νέες αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες για το συνεργάτη μας και το ATHEX CSD. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε παράσχει με επιτυχία την τεχνολογική υποδομή και συνεργαστήκαμε στενά στο στόχο για συμμόρφωσή του στον SDR και στην εκκίνηση των Investor CSD υπηρεσιών που επιτρέπουν τη διαμόρφωση συνδέσμων για βέλτιστη εξυπηρέτηση της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς.

Ο κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, δήλωσε: Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2006 έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική και εποικοδομητική. Τα δύο Χρηματιστήρια έχουν ανταλλάξει εμπειρίες στο πέρασμα των χρόνων και ενώνουν δυνάμεις για να ανταποκρίνονται στο νέο κανονιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακος και συνέργειες. Η εξειδίκευση και οι τεχνολογικές υποδομές του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν καταστεί πολύτιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, προκειμένου να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που ήδη παρέχει αλλά και να επεκτείνεται σε νέους τομείς και υπηρεσίες.

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup):

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, από την ίδρυση του το 1876, συμμετέχει σταθερά στην χρηματοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου. Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι επίσης μέλος της πρωτοβουλίας SSE και συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνογνωσία γύρω από θέματα αειφορίας και να προωθεί βιώσιμες επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος αξιοποιεί την τεχνογνωσία, τις υποδομές πληροφορικής και προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών διαπραγμάτευσης και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών μέσω των θυγατρικών του ATHEX Clear και ATHEX CSD που είναι αδειοδοτημένες κατά EMIR και CSDR αντίστοιχα. Επίσης, παρέχει συστήματα, λειτουργίες και υπηρεσίες στο οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς, σε άλλους Λειτουργούς Αγοράς και σε τρίτα μέρη.

Σχετικά με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ):

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι ο διαχειριστής της Ρυθμιζόμενης Αγοράς και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) στην Κύπρο υπό την οδηγία MIFID. Έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και του συστήματος Διακανονισμού Αξιόγραφων που είναι αποδεκτό για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Επί του παρόντος, το Δημόσιο Χρέος που εκδίδεται αποκλειστικά στην Κύπρο (Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως και Γραμμάτια Δημοσίου) εισάγεται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ και καταχωρίζεται στο Κυπριακό Αποθετήριο. Το ΧΑΚ έχει 32 τοπικά και εξ αποστάσεως Μέλη και Συμμετέχοντες Αποθετηρίου (συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών-Θεματοφυλάκων). Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ