Το ESG θέτει τις εταιρείες σε τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας

Για να μετρήσουν και να αναφέρουν τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και πρακτικών τους στον τομέα των ESG με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο, οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αναγνωρισμένα πλαίσια αναφοράς ESG

Συνέντευξη στον Ξένιο Μεσαρίτη

Εταιρείες οι οποίες έχουν υιοθετήσει ισχυρές πολιτικές και πρακτικές ESG τείνουν να έχουν μακροπρόθεσμα καλύτερες οικονομικές επιδόσεις αναφέρει η δρ Χρυσή Μέμτσα, Finance & Banking Professional, Green and Sustainable Finance Professional by CBI, ΣΕΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Σε συνέντευξή της στο Περιοδικό Economy Today, η δρ Χρυσή Μέμτσα τονίζει ότι πέραν των οικονομικών επιδόσεων οι εταιρείες που υιοθετούν τις εν λόγω πολιτικές έχουν ισχυρότερη φήμη στην αγορά, κάτι το οποίο εξασφαλίζει την αφοσίωση των πελατών αλλά τις καθιστά επίσης ικανότερες να προσελκύουν ικανό ανθρώπινο δυναμικό από τις νέες γενιές. Αναλύει επίσης τις διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες για να ισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις εφαρμογής των πρακτικών ESG με τα μελλοντικά οφέλη τους, ενώ σημειώνει πώς μπορούν να υιοθετηθούν με τρόπο διαφανή και αξιόπιστο.

Πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι οι εταιρείες με ισχυρές πολιτικές και πρακτικές ESG βρίσκονται σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία και πώς αυτά τα οφέλη συγκρίνονται με το πιθανό βραχυπρόθεσμο κόστος της υιοθέτησης και της εφαρμογής τέτοιων πολιτικών;

Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι οι εταιρείες με ισχυρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές πολιτικές και πρακτικές (ESG) είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες με ισχυρές πολιτικές και πρακτικές ESG τείνουν να έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, μια μελέτη του Harvard Business School διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με υψηλή βαθμολογία για τις επιδόσεις ESG είχαν καλύτερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες εταιρείες για μια περίοδο 18 ετών. Επίσης, αυτές οι εταιρείες μπορούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή φήμη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αφοσίωση και εμπιστοσύνη των πελατών. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερες πωλήσεις και κερδοφορία με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, εταιρείες με εστίαση στα θέματα ESG μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα, ιδίως τους νεότερους εργαζόμενους που αναζητούν όλο και περισσότερο εργοδότες που μοιράζονται τις αξίες τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να δημιουργήσουν ένα ισχυρό, ποικιλόμορφο και με κίνητρα εργατικό δυναμικό, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία. Τέλος, ενδέχεται να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια από επενδυτές και δανειστές, ιδίως από εκείνους που εστιάζουν σε βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη και την επέκτασή τους μακροπρόθεσμα.

Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν βραχυπρόθεσμα κόστη που συνδέονται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ESG, όπως οι αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και υποβολής εκθέσεων ή οι αρχικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, τα κόστη αυτά συχνά αντισταθμίζονται από τα μακροπρόθεσμα οφέλη που περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον, οι εταιρείες που αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ESG ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζημιά στη φήμη τους, νομικούς και κανονιστικούς κινδύνους και άλλα κόστη που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και βιωσιμότητά τους.

Πώς μπορούν οι εταιρείες να εξισορροπήσουν καλύτερα τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους με τους μακροπρόθεσμους στόχους Βιωσιμότητας όταν αποφασίζουν εάν θα υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές ESG;

Η εξισορρόπηση των βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων με τους μακροπρόθεσμους στόχους Βιωσιμότητας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις εταιρείες. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες για την καλύτερη ευθυγράμμιση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων τους όταν αποφασίζουν αν θα υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές ESG.

Αρχικά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ESG που να ευθυγραμμίζεται με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική τους. Αυτό θα τις βοηθήσει να προσδιορίσουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και να ιεραρχήσουν τις δράσεις τους ανάλογα.

Επίσης, θα πρέπει να συνεργαστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των επενδυτών και των μελών της κοινότητας, για να κατανοήσουν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους σε θέματα ESG. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες μπορούν να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους τους με τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών τους.

Σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν δεδομένα για να ενημερώνονται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ESG. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα, όπως μετρήσεις Βιωσιμότητας, ανατροφοδότηση πελατών και τάσεις της αγοράς. Με τη χρήση δεδομένων, οι εταιρείες μπορούν να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις που εξισορροπούν τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους με τους μακροπρόθεσμους στόχους Βιωσιμότητας.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενσωματώσουν την ESG στις βασικές επιχειρηματικές τους διαδικασίες, όπως η ανάπτυξη προϊόντων, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διαχείριση κινδύνων. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με την ESG ενσωματώνονται σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης και δεν θεωρούνται απλώς μια ξεχωριστή πρωτοβουλία.

Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θέτουν μετρήσιμους στόχους για τους στόχους τους που σχετίζονται με τα θέματα ESG και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις προόδου στα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα συμβάλει στο να θεωρηθεί η εταιρεία υπεύθυνη για την τήρηση των δεσμεύσεών της και θα καταδείξει την πρόοδό της προς την επίτευξη τόσο των βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων Βιωσιμότητας.

Με την υιοθέτηση αυτών των στρατηγικών, οι εταιρείες μπορούν να εξισορροπούν καλύτερα τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους Βιωσιμότητας, όταν αποφασίζουν αν θα υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές ESG.

Τι ρόλο διαδραματίζουν οι επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην ενθάρρυνση των εταιρειών να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ESG;

Οι επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενθάρρυνση των εταιρειών να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ESG. Οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις με βάση τους παράγοντες ESG και δίνουν προτεραιότητα σε εταιρείες που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει πολιτικές και πρακτικές ESG. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τις εταιρείες να θέσουν σε προτεραιότητα τα θέματα ESG και να βελτιώσουν τις σχετικές επιδόσεις τους. Επίσης, οι μέτοχοι μπορούν να συνεργαστούν με τις εταιρείες και να θέσουν προβληματισμούς σχετικά με τα ESG θέματα στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ή μέσω άλλων διαύλων. Η δέσμευση αυτή μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των εταιρειών για τα ζητήματα ΕΚΕ και να τις ενθαρρύνει να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπισή τους.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις τους στον τομέα των ESG μέσω διαφόρων πλαισίων υποβολής εκθέσεων, όπως το GRI ή το SASB. Η εν λόγω υποβολή εκθέσεων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας γύρω από τα θέματα ESG και να επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας. Τέλος, οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να επιβάλλουν κανονισμούς και πρότυπα που απαιτούν από τις εταιρείες να υιοθετούν και να εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές ESG. Η πίεση αυτή μπορεί να δημιουργήσει νομική υποχρέωση για τις εταιρείες να θέτουν σε προτεραιότητα τα θέματα ESG και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα ESG. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει τέτοιες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως το Corporate Sustainability Reporting Directive.

Συνοπτικά, οι επενδυτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επηρεάσουν και να υποστηρίξουν τις εταιρείες στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ESG μέσω των επενδυτικών αποφάσεων, της δέσμευσης των μετόχων, της εταιρικής πληροφόρησης, της συνεργασίας του κλάδου και της ρυθμιστικής πίεσης. Συνεργαζόμενοι, μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα ωφελεί τόσο τις εταιρείες όσο και την κοινωνία.

Ποια οφέλη μπορούν να περιμένουν να λάβουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ESG;

Η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ESG μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ESG μπορεί να ενισχύσει τη φήμη και την αξία του εμπορικού σήματος μιας εταιρείας μεταξύ πελατών, εργαζομένων, επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό μπορεί να αυξήσει την αφοσίωση των πελατών, να προσελκύσει κορυφαία ταλέντα και να βελτιώσει την πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης, οι πολιτικές και πρακτικές ESG μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης. Με την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν τις πιθανές υποχρεώσεις, να αποφύγουν δαπανηρές αγωγές και να προστατεύσουν τη φήμη τους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εταιρείες με ισχυρές επιδόσεις ESG τείνουν να έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις μακροπρόθεσμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι παράγοντες ESG μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα μιας εταιρείας, την αφοσίωση των πελατών και την πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης, η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ESG μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να υιοθετήσουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων. Τέλος, τέτοιου είδους πολιτικές και πρακτικές ESG μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να οικοδομήσουν ισχυρότερες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των επενδυτών και των κοινοτήτων. Μέσω της δέσμευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της αντιμετώπισης των ανησυχιών τους, οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και την υποστήριξη.

Συνοπτικά, η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών ESG μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις, όπως η βελτίωση της φήμης και της αξίας του εμπορικού σήματος, η διαχείριση των κινδύνων, η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, η καινοτομία και η λειτουργική αποδοτικότητα και η βελτίωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με την υιοθέτηση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία τόσο για την εταιρεία όσο και για την κοινωνία.

Πώς μπορούν οι εταιρείες να μετρήσουν και να αναφέρουν τις οικονομικές και μη οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και πρακτικών ESG τους;

Οι εταιρείες μπορούν να μετρούν και να αναφέρουν τις οικονομικές και μη οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και πρακτικών ESG που εφαρμόζουν, χρησιμοποιώντας μια σειρά εργαλείων και πλαισίων. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δείκτες βασικών επιδόσεων (KPIs) για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των επιδόσεών τους σε θέματα ESG. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο χρηματοοικονομικές όσο και μη χρηματοοικονομικές μετρήσεις, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η κατανάλωση ενέργειας, τα ποσοστά εναλλαγής προσωπικού και η δέσμευση στην κοινότητα. Επίσης, οι εταιρείες μπορούν να διεξάγουν αξιολογήσεις επιπτώσεων (impact assessments) για να μετρήσουν τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και πρακτικών τους στα θέματα ESG.

Οι αξιολογήσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε σχέση με τα θέματα ESG και να αποδείξουν τις θετικές επιπτώσεις των ενεργειών τους. Επίσης, οι εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των επενδυτών και των μελών της κοινότητας, για να κατανοήσουν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους όσον αφορά τα ESG. Η δέσμευση αυτή μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα των ESG και να αποδείξουν τις θετικές επιπτώσεις των ενεργειών τους στα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Τέλος, οι εταιρείες μπορούν να επιδιώξουν την επαλήθευση από τρίτους των επιδόσεών τους στα θέματα ESG0 για να αποδείξουν την αξιοπιστία των εκθέσεών τους. Η επαλήθευση από τρίτους μπορεί να παρέχεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, Οργανισμούς αξιολόγησης ή φορείς πιστοποίησης.

Συνοπτικά, οι εταιρείες μπορούν να μετρήσουν και να αναφέρουν τις οικονομικές και μη οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και πρακτικών ESG χρησιμοποιώντας μια σειρά εργαλείων και πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων πλαισίων αναφοράς ESG, δεικτών απόδοσης, αξιολογήσεων επιπτώσεων, δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών και επαλήθευσης από τρίτους. Παρέχοντας διαφανείς και αξιόπιστες εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις στα θέματα ESG, οι εταιρείες μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους και να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στη Βιωσιμότητα.

Ποιες βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν για να το κάνουν με τρόπο διαφανή και αξιόπιστο;

Για να μετρήσουν και να αναφέρουν τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών και πρακτικών τους στον τομέα των ESG με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο, οι εταιρείες θα πρέπει, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να χρησιμοποιούν αναγνωρισμένα πλαίσια αναφοράς ESG, όπως το GRI ή το SASB, για να διασφαλίσουν ότι η αναφορά τους είναι συνεπής και συγκρίσιμη με άλλες εταιρείες του κλάδου τους. Επίσης, θα πρέπει να θέτουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους και σκοπούς για τις επιδόσεις τους στον τομέα των ESG και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο ως προς τους στόχους αυτούς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχουν πλαίσιο και περιγραφή των επιδόσεών τους στα θέματα ESG, εξηγώντας τους λόγους για τυχόν αλλαγές στις επιδόσεις και τις ενέργειες που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση τυχόν προβληματικών τομέων.

Σημαντικό επίσης είναι να συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους για να κατανοήσουν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους όσον αφορά τα ESG θέματα και να ζητήσουν ανατροφοδότηση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε η επαλήθευση από τρίτους των επιδόσεών τους στα θέματα ESG είναι σημαντική, ώστε να αποδεικνύουν την αξιοπιστία της αναφοράς τους. Η επαλήθευση από τρίτους μπορεί να παρέχεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, Οργανισμούς αξιολόγησης ή φορείς πιστοποίησης. Πολύ σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις να είναι διαφανείς όσον αφορά τυχόν περιορισμούς ή αβεβαιότητες στις εκθέσεις τους για τα ESG θέματα, συμπεριλαμβανομένων των κενών δεδομένων, των μεθοδολογικών περιορισμών ή άλλων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια ή την πληρότητα των εκθέσεών τους. Τέλος, θα πρέπει οι εκθέσεις για θέματα ESG ή οι απολογισμοί βιωσιμότητας να υποβάλλονται τακτικά και με συνέπεια παρέχοντας ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις και επισημαίνοντας τυχόν σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης: Grow: Αποστολή μας η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ